Domoznanska zbirka

Domoznanstvo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota zaobsega področje na obeh straneh reke Mure, pomeni pa zbiranje gradiva in proučevanje le-tega (t.j. Prlekija, Prekmurje in Porabje) iz različnih vidikov (zgodovinskega, geografskega, arheološkega, literarnega, jezikovnega, sociološkega, etnološkega idr.), pri čemer sta za nabavo in zbiranje domoznanskega gradiva upoštevana predvsem dva kriterija:

  • avtor izhaja iz Prekmurja oz. iz Porabja in iz Prlekije,
  • zbiranje knjižnega in neknjižnega gradiva, ki obravnava Prlekijo, Prekmurje in Porabje, pa čeprav avtor po rodu ni Prlek, Prekmurec ali Porabec.

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je več zbirk domoznanskega gradiva. Najpomembnejša med njimi je zbirka starih in redkih knjig, večinoma iz 18. in 19. stoletja. Značilnost le-teh je, da so pisane v prekmurskem narečju z madžarskim črkopisom. Zanimiva je tudi zbirka rokopisov prekmurskih pisateljev in rokopisnih pesmaric.

Domoznanska dejavnost pomeni pridobivanje gradiva, izposojo gradiva in posredovanje informacij, razstavno dejavnost, srečanja z domačimi ustvarjalci in sodelovanje z Madžarsko. Najnovejšo dejavnost domoznanstva v PiŠK-u  predstavlja obdelava člankov iz periodičnega tiska in vnos le-teh v slovenski knjižnično-informacijski sistem COBISS.

Najdragocenejši tiski in rokopisi:

a) prekmurski:

Števan Küzmič: Vöre krsztsánszke krátki návuk, Halle 1754, sign. R 346

Števan Küzmič: Nouvi zákon, Halle 1771, sign. R 231

Mikloš Küzmič: Kniga molitvena, Sopron 1783, sign. 274

Mihael Bakoš: Nouvi gráduvál, Sopron 1789, sign. R 270

Števan Sijarto: Mrtvecsne peszmi, Szombotel 1796, sign. R 129

Sztarisinsztvo i zvacsinsztvo, Sopron 1807, sign. R 240

Vizitacijska listina iz leta 1627, sign. Ro 1

Cerkvena kronika iz leta 1694, sign. Ro 101

Peszen od sztáre babé (rokopisna pesmarica), sign. Ro 2

Zapiski predavanj, Jena 1754, sign. Ro 69

Borovnjakova rokopisna pesmarica, sign. Ro 3

b) osrednjeslovenski in štajerski:

Jurij Dalmatin: Biblia, tu je vse Svetu pismu...

Wittenberg 1584, sign. R 267

Johann W. Valvasor: Slava vojvodine Kranjske,

Nürnberg 1689, sign. R 268

Jurij Japelj: Svetu pismu noviga testamenta (II.),

Ljubljana 1786, sign. R 277

Jernej Kopitar: Grammatik der slavischen Sprache in

Krain, Kärnten und Steyermark, Laibach 1808, sign. R 256

Peter Dajnko: Posvetne pesmi med slovenskim narodom

na Štajarskem, Radgona 1827, sign. R 276

c) tuji:

Strabo: Valentinus curio lectori, Basel 1523, sign. R 283

Martin Luther: Tomus primus - quartus omnium operum reverendi Patris D.(Doctoris) M.(artini)

L.(utheri) quae vir Dei ab..., Ienae 1564- 1570, sign. R 265

Sveto pismo v nemškem prevodu, Köln 1600, sign. R 279

Missale Romanum (Rimski misal), 1634, sign. R 284

Ioachimo Pastorio: Flori Polonici seu polonicae historiae,

Norimbergae 1642, sign. R 281

Swatý Vincentius Ferrerius: Ržádu Kazatelského Wyznáwač, Weliky Diwotworec, ... Litomerice 1728, sign. R 273

Cesarske listine dunajskega dvora, Dunaj 1778-1784, sign. Fasc. 129